Giften met belastingaftrek

Wij zij heel dank voor voor je steun aan mensen in Amsterdam, die het nodig hebben. Maar wist je dat je ook meer kun doneren zonder dat het meer kost? Met een periodieke donatie aan Voedselbank Amsterdam voor minimaal 5 jaar, is je gift namelijk volledig aftrekbaar van de belasting. Afhankelijk van je inkomen krijg je tot 52% van je donatie terug. En het is nog makkelijk te regelen ook. Er hoeft geen notaris meer aan de pas te komen. We sturen je een akte op via email of de post, die we beiden ondertekenen. Interesse? Mail naar fondsenwerving.

Voedselbank Amsterdam is een ANBI aangemerkte stichting. Door deze ANBI-status kunnen donateurs bij de opgave van de inkomstenbelasting een giftenaftrek krijgen. Voor ons betekent het, dat wij geen schenkbelasting hoeven te betalen, waardoor de gift voor 100% bij ons terecht komt.

een win-winsituatie!

ANBI-goedgekeurddoel

De fiscus onderscheidt 2 soorten giften: gewone giften en periodieke giften

Gewone giften

Wie niet over belastingaftrek nadenkt, doet waarschijnlijk gewone giften. De term periodieke gift is misschien wat verwarrend, want de automatisch afgeschreven maandelijkse bijdrage aan Voedselbank Amsterdam geldt meestal niet als periodieke gift. Dat zijn dan gewone giften. Helaas, want die zijn alleen aftrekbaar voor zover je in 1 jaar meer schenkt dan 1% van je jaarinkomen (inkomen uit box 1, 2 en 3, zonder persoonsgebonden aftrek).

Partners moeten hun inkomen bij elkaar optellen. Er geldt ook een maximum voor de aftrek van gewone giften: 10% van je inkomen. Al met al schiet het bij gewone giften niet echt lekker op met de aftrekpost.

Voorbeeld 1: gewone giften
Piet heeft een inkomen van € 50.000,- en schenkt in 1 jaar in totaal € 600,- aan Voedselbank Amsterdam. Omdat 1% van € 50.000,- niet aftrekbaar is, kan Piet dus maar € 100,- aftrekken. Omdat Piet 40,40% belasting betaalt, bespaart Piet met deze aftrekpost € 40,- belasting.

Tip: Om het effect van de drempel te verminderen, kun je de giften die je eigenlijk over 2 (of meer) jaren wilde spreiden in 1x schenken. Je hebt dan maar 1x met een drempel te maken en kunt daardoor in totaal meer belasting aftrekken. Pas wel op dat je niet méér dan je maximum geeft.

Periodieke giften

Bij periodieke giften ligt dat anders. Die zijn van de eerste tot de laatste euro aftrekbaar. Máár… er is pas sprake van een periodieke gift als je van te voren vastlegt dat je (minstens) 5 jaar een gelijk bedrag gaat schenken aan een bepaald goed doel. Bijvoorbeeld 5 jaar lang ieder jaar een bedrag,
maar ook 5 jaar lang 2x per jaar een bedrag; gelijkmatig, m.a.w. jaarlijks een gelijke omvang;

Je moet de periodieke gift vastleggen in een overeenkomst.

Download daarvoor de modelovereenkomst van de Belastingdienst. Vul deze in en stuur deze op naar Voedselbank Amsterdam t.a.v. Fondsenwerving, Archangelkade 11, 1013 BE Amsterdam. Wij vullen de rest in en sturen de overeenkomst aan je terug. Bewaar deze in je administratie, want de belastingdienst kan ernaar vragen.

Een periodieke gift is voor ons een optie voor schenkingen vanaf een paar tientjes per jaar. Je kunt zo’n akte eventueel ook via je notaris vastleggen. Voor 2014 was dat zelfs verplicht om te profiteren van de fiscale voordelen voor periodieke giften. Omdat dat niet meer zo is, ligt een notariële akte nu minder voor de hand.

Voorbeeld 2: giften op basis van een overeenkomst
Piet wil € 600,- geven aan Voedselbank Amsterdam. Hij twijfelt tussen een schenking ineens of periodiek schenken. Als Piet de gift van € 600,- opknipt in 5 jaarlijkse giften van elk € 120,-, kan hij in 5 jaar tijd € 600,- aftrekken. Ten minste, als hij de gift op de juiste manier vastlegt. Hij is dan verplicht 5 jaar lang te schenken. Dat vindt Piet niet erg, want als hij die € 600,- in 1x weggeeft, kan hij die schenking ook niet meer terugdraaien. Omdat Piet € 50.000,- per jaar verdient, bespaart hij uiteindelijk 40,40% van het aftrekbare bedrag. In dit voorbeeld is dat € 242,-. Dat is 6x zoveel als bij een gewone gift (in voorbeeld 1 hierboven).

Aanvullende info

  • De aftrek wordt eerst in Box I verwerkt m.a.w. komt eerst ten laste van het inkomen uit dienstbetrekking e.d. en dus afgetrokken tegen een tarief van 52% / 40,80% / 13,205% / 8,90% (de aftrek verminderd het bedrag dat belast wordt in de hoogste van toepassing zijnde schijf). Als je geen of weinig Box I inkomen hebt, wordt de aftrek in Box II c.q. Box III geldend gemaakt.

  • Andere dan periodieke giften, bijv. eenmalig giften, zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting voor zover zij in het jaar waarin de gift is gedaan (samen met andere in dat jaar gedane giften), meer bedragen dan € 60,- en 1% van – ruwweg – het totale inkomen (berekend voordat diverse aftrekposten in aanmerking worden genomen) en niet meer dan 10% van dat inkomen.

Soms korter dan 5 jaar

Als er iets gebeurt waardoor je niet meer wilt schenken of zelf financieel in de problemen komt, zit je juridisch wel vast aan de overeenkomst. Je moet dan blijven schenken. Maar je kunt wel vastleggen dat de verplichting tot schenken vervalt bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, als de voedselbank failliet gaat of de ANBI status verliest. In die ongelukkige situaties blijven je schenkingen die je deed aftrekbaar, terwijl je na intreden van die gebeurtenis niet hoeft te blijven schenken. In de modelovereenkomst van de Belastingdienst is deze  optie gewoon aan te vinken. In de overeenkomst moet zijn bepaald dat de uitkeringen eindigen als je komt te overlijden tijdens de looptijd. Je kunt de overeenkomst in plaats daarvan ook afhankelijk maken van het leven van iemand anders***.

Overige vereisten

Als je een tegenprestatie krijgt voor de gift, zoals een lot bij een loterij, is de gift niet aftrekbaar.
De gift is aftrekbaar als het goede doel is opgenomen in de lijst van algemene nut beogende instellingen (ANBI’s). Periodieke giften aan andere verenigingen met ten minste 25 leden zijn onder voorwaarden ook aftrekbaar. Voedselbank Amsterdam heeft de ANBI status en RSIN code 814542499
Je moet kunnen bewijzen dat je de gift hebt gedaan (bijvoorbeeld met een bankafschrift).

Vennootschappen en andere ondernemers

Vennootschappen (bijv. B.V.’s) kunnen schenkingen aftrekken tot ten hoogste 50% van de winst van een jaar en met een maximum van € 100.000,- per jaar. Het tarief van de vennootschapsbelasting is 20% voor winst tot € 200.000,- en 25% over het meerdere. Het voordeel van de aftrek bedraagt dus 25% / 20%.

Kleinere ondernemingen worden veelal in de vorm van een eenmanszaak gedreven (dit kan overigens ook een bedrijf met meerdere eigenaars zijn, bijv. een V.O.F. waarin de natuurlijke personen / ondernemers participeren). Alleen als er zakelijke redenen zijn kunnen zij schenkingen als bedrijfskosten aftrekken. Dit blijkt in de praktijk lastig aan te tonen. Eenvoudiger is het dan ook dat dit soort ondernemers als particulier een schenking doet.

 

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

*** Pas op: De modelovereenkomst van de Belastingdienst is niet (meer) bruikbaar als je de schenkingen afhankelijk wilt maken van het leven van meerdere personen. In de praktijk maakten veel mensen de overeenkomst afhankelijk van het leven van de langstlevende van zichzelf en hun partner. Of de schenking dan wel geheel aftrekbaar is als ‘periodieke gift’ met een zelf of door de notaris op te stellen overeenkomst, hangt volgens de rechter af van de leeftijd van beide partners. De kans dat beiden overlijden gedurende de looptijd, moet op basis van beide leeftijden minstens 1% zijn om in aanmerking te komen voor de gunstige giftenaftrek voor periodieke giften. Dat betekent in de praktijk dat koppels die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt, fiscale voordelen verliezen door samen zo’n overeenkomst aan te gaan. De 1% sterftekans is geen vereiste (meer) voor overeenkomsten op het leven van één persoon. Kies daar dus voor.
voedselbank amsterdam